CONGRATULATIONS!

You are now a proud owner of a Helo LifeWatch
and part of the first Digital Health Sharing Economy!

To start your Digital Health Profile, please follow these simple steps:

 1. Begin getting familiar with your new device by following the User Guide. As you get to know the features and settings, it will allow you to properly enjoy all of the benefits.
 2. Follow the instructions to replace or adjust your device straps to personalize the comfort and fit of your LifeWatch.
 3. In order to pair your device and set your profile information, download the Helo Smart App. Once you do that, you can start setting your goals, and monitor your daily Health Data and be on your way to a healthier you!
 4. Discover a new and convenient way to access and manage your Token rewards with our exclusive VyvoPay service.
 5. We welcome you to enjoy your new and wonderful life with  Helo! If you require more details or would like to learn more about us, you’ll find all the information you need at our Helo Info Center.


 おめでとうございます! 

あなたは今、Helo LifeWatch のオーナーであり、

最初のデジタルヘルス·シェアリングエコノミーの一員です。

デジタルヘルスプロフィールを開始するには、以下の簡単な手順に従ってください。

 1. ユーザーガイドに沿って、新しいデバイスに慣れてください。機能や設定を理解することで、すべての利点を適切に享受することができます。
 2. 指示に従ってデバイスのストラップを交換または調整し、LifeWatchの快適さとフィット感をカスタマイズしてください。
 3. デバイスのペアリングとプロファイル情報を設定するために、Helo Smart Appをダウンロードしてください。その後、目標設定や日々の健康データのモニタリングを開始し、より健康的な自分への道を歩むことができます。
 4. 独自のVyvoPayサービスにより、トークンの報酬にアクセスして管理する新しい便利な方法を発見してください。
 5. Heloとの新しい素晴らしい生活をお楽しみください。詳細をお知りになりたい場合は、Helo インフォセンターをご利用ください。 


 恭喜! 

  您現在已擁有 Helo智能生活手錶,並參與在第一個數位健康經濟之中!

如要開啟您的數位健康檔案,請依照以下簡單的步驟:

 1. 請參考使用指南,開始了解您的新裝置。熟悉裝置的功能與設定,可讓您正確享受智能裝置帶來的所有好處。
 2. 依照指示更換或調整您的錶帶,按個人喜好將智能生活手錶調整成最舒適的狀態。
 3. 為了配對裝置並設定您的個人檔案資訊,請下載Helo Smart應用程式。下載完成後,即可開始設定目標,並查看您的日常健康數據,邁向更健康的自己!
 4. 透過我們獨家的VyvoPay服務,探索便利的新支付方式來使用和管理您的Token獎勵。(*新加坡商威夢有限公司台灣分公司,僅提供符合台灣法律規範之服務)
 5. 歡迎您與Helo一起享受全新的精彩生活!如果您需要更多資訊或想進一步了解我們,您可以在Helo客服中心找到需要的各項資訊。


 ขอแสดงความยินดี!  

คุณได้เป็นเจ้าของ Helo LifeWatch อย่างเต็มตัว และเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Health Sharing Economy แห่งแรกของโลก!  

เพื่อสร้างโปรไฟล์ข้อมูลสุขภาพดิจิทัลของคุณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ใหม่ของคุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ เมื่อคุณรู้จักฟีเจอร์และการตั้งค่าต่างๆ มากขึ้น คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือปรับสายรัดอุปกรณ์ให้สวมใส่สบายและพอดีกับ LifeWatch ของคุณ
 3. เพื่อจับคู่อุปกรณ์และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Helo Smart หลังจากนั้น คุณสามารถตั้งเป้าหมายและตรวจเช็กสุขภาพรับข้อมูลรายวัน เพื่อดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้น!
 4. บริหารจัดการรางวัลโทเคนของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านบริการสุดพิเศษอย่าง VyvoPay
 5. ยินดีต้อนรับ หวังว่าคุณจะสนุกเพลิดเพลินไปกับชีวิตใหม่ที่ Helo มอบให้! หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำความรู้จักเรามากขึ้น คุณสามารถรับชมข้อมูลทั้งหมดได้ที่ศูนย์ข้อมูล Helo


 CHÚC MỪNG!

  Bây giờ bạn là chủ sở hữu đáng tự hào của Helo LifeWatch
và là một phần của nền kinh tế phát triển dựa trên việc chia sẻ dữ liệu sức khỏe kỹ thuật số đầu tiên!

Để bắt đầu Hồ sơ Sức khỏe Kỹ thuật số của bạn, vui lòng tuân thủ các bước đơn giản sau đây:

 1. Bắt đầu làm quen với thiết bị mới của bạn bằng cách làm theo Hướng dẫn sử dụng. Khi bạn biết các tính năng và cài đặt, nó sẽ cho phép bạn tận hưởng đúng tất cả các lợi ích.
 2. Làm theo hướng dẫn để thay thế hoặc điều chỉnh dây đeo thiết bị của bạn nhằm cá nhân hóa sự thoải mái và vừa vặn của chiếc đồng hồ của bạn.
 3. Để ghép nối thiết bị và đặt thông tin hồ sơ của bạn, hãy tải xuống Ứng dụng Helo Smart. Sau khi thực hiện điều đó, bạn có thể bắt đầu đặt mục tiêu và theo dõi Dữ liệu sức khỏe hàng ngày của mình và hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh hơn!
 4. Khám phá một cách mới và thuận tiện để truy cập và quản lý phần thưởng Token của bạn với dịch vụ VyvoPay độc quyền của chúng tôi.
 5. Chúng tôi hoan nghênh bạn tận hưởng cuộc sống mới và tuyệt vời cùng Helo! Nếu bạn cần thêm chi tiết hoặc muốn tìm hiểu thêm về chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin bạn cần tại Trung tâm thông tin Helo của chúng tôi.